วัตถุประสงค์ของสมาคมเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์เก่าคณาจารย์และศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้โรงเรียนของเราเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน อยู่ในใจพวกเราตลอดไป

จุดประสงค์และกิจกรรมหลักของสมาคมก็คือ ส่งเสริมความสามัคคี ให้การสนับสนุนการศึกษา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อโรงเรียน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนแรงกาย แรงใจ จากเพื่อน ๆ สมาชิกและศิษย์เก่าชาวลูกนิตย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะงานสนับสนุนโรงเรียน โดยมิได้หวังผลตอบแทน หากจะได้ก็คือความเมตตาของโรงเรียน คณะครู อาจารย์ ที่ได้เล็งเห็น ถึงความสามัคคี ศิษย์เก่าหลายต่อหลายรุ่น ความตั้งใจจริงในความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา บรรดาศิษย์เก่าหลายต่อหลายรุ่นที่เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อสมาคมเพื่อให้โรงเรียนอันเป็นแหล่ง ประสิทธิประสาทวิชาเป็นแหล่งรวมความรัก ความทรงจำมากมายที่พวกเรามิอาจลืมได้

ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้สมาชิกและศิษย์เก่าทุกคนได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงและ การทำงานของสมาคมเพื่อไม่ให้อคติใด ๆ เข้ามาบดบังความรัก ความสัมพันธ์ที่มีต่อโรงเรียน ครู อาจารย์ เพื่อนศิษย์เก่า และสมาคมของพวกเราซึ่งเป็นเหตุให้ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจ ต้องมลายหายไป หากเราทุกคนต้องการสร้างความเป็น ท่าเรือนิตยานุกูล เลือดขาว-แดง ของชาวลูกนิตย์ต้องช่วยกันเสริมสร้างโรงเรียนของเราให้แข็งกร่ง ทนทานต่อกาลเวลาและ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน์ที่กว้างขวางขึ้น ครูบาอาจารย์ใหม่ ๆ ที่เราไม่รู้จัก เด็กนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นหลังที่เราไม่เคยเห็น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่จะยังคงอยู่กับพวกเราศิษย์เก่าทุกคนตลอดไปก็คือ ความรัก ความทรงจำ ความผูกพันธ์ ที่มีต่อโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ท่าเรือ"นิตยานุกูล" เป็นที่รวมความรัก รวมน้ำใจของพวกเราชาวลูกนิตย์ตลอดไปแกลเลอรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2560


ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560


เชิญชวนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2016


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559


ร่วมไว้อาลัยแด่คุณครูผู้จากไป


วารสารสมาคมฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5


ขอแสดงความยินดีกับนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง


ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2558


สุดยอดจอมยุทธ์การตลาด


ทัวร์ลูกนิตย์ พิชิตลาวใต้ 11-15 พ.ย. 2557


ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2557


เรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี2557


วารสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 2556


ผลการดำเนินงานของสมาคม ปี 55-56 (ต้นปี)


ขอเชิญรดน้ำขอพรครูในวันสงกรานต์ 2556


ทัวร์สิบสองปันนา


โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ท่านละ 5600 บาท


พิธีรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์


กตัญญูพาครูไหว้พระ ปี 2555 โดย กองทุนครูอาวุโส รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล”


เว็บไซต์แนะนำ


ใบสมัครสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยา


แฟนเพจสมาคมศิษย์เก่าท่าเรือนิตยานุกูล


ขอเชิญศิษย์เก่าลูกนิตย์ทุกท่านเข้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ารร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล"เพี่อรับทราบข่าวสาร การทำกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม


กำหนดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554


สนับสนุนแผนงานโครงการโรงเรียนท่าเรือ” นิตยานุกูล”


รับเงินทอดกฐินวัดโบสถ์


จัดทำวารสารสมาคมศิษย์เก่าฯ


ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ตลอดปี 2553
นางปราณี. กระทุ่มเขตต์อายุ : (60) ปี
วันเกิด : 4 มิถุนายน 2501
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ. "นิตยานุกูล"
คู่สมรส : ว่าที่ ร.ต.สุรพล. กระทุ่มเขตต์
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น รร.ซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
- ปริญญาตรี. เอกสุขศึกษาม.ศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
- ปริญญาโท. บริหารการศึกษา. ม.เกษตรศาสตร์
ประวัติรับราชการ
- 2524 ครู. รร.มัธยมวัดหนองจอก. กทม.
- 2528 อาจารย์. 1. รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล
- 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล
- 2548 รองผู้อำนวยการ รร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
- 2553 ผู้อำนวยการ รร.วัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์)
- 2554 ผู้อำนวยการ รร.ผักไห่. "สุทธาประมุข"
- 2556. ผู้อำนวยการ รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
- 2557 ผู้อำนวยการ รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
- 2559 ผู้อำนวยการ รร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"ค้นหาเฉพาะเว็บไซต์นี้