ประวัติการก่อตั้งสมาคม


สมาคมศิษย์เก่าได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พศ.2503 โดยได้ทำการจดทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2503 ในนาม "สมาคมนักเรียนเก่านิตยานุกูล" โดยกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
  1. 1. นายชูชาติ  จันโทกุล

  2. 2. นายจรัญ  ตาบโกไสย (อาจารย์ใหญ่คนแรก)

  3. 3. นางสาวปราณี  ปิ่นจินดา

  4. 4. นายสุระพงษ์  รุ่งเรืองวงษ์

  5. 5. นายชูตระกูล  สรัคคานนท์
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการส่งเสริมความสามัคคีในการอุปการะช่วยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้และอุดหนุนส่งเสริมการศึกษาในทางวิชาการต่าง ๆ ต่อจากนั้น ก็ได้มีการดำเนินการเรื่อยมาอย่างไม่เป็นทางการนัก จนกระทั่งสืบทอดมาถึงช่วง พลเอกชำนาญ  พาสุนันท์ ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม โดยมี นายจำเนียร เขียวอ่อน เป็นเลขานุการ และในปัจจุบัน พล.ต.ท.สมยศ  พุ่มพันธ์ม่วง ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมแทนพลเอกชำนาญ  พาสุนันท์ ในคราวประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่านิตยานุกูล(ชื่อเดิม) ณ สโมสรกรมทหารปืนใหญ่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 หลังจากนั้นได้มีการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมในชื่อใหม่ว่า "สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล" เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ทะเบียนเลขที่ 7/2550 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เลขที่ 75 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ตราบจนถึงปัจจุบันนี้

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2479 โดยอาศัยศาลาการเปรียญ วัดหนองแห้ว เป็นที่เรียน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนชาย 25 คนมี นายจรัญ ตาบโกไสย เป็นครูใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการให้ชื่อว่า โรงเรียนประจำอำเภอท่าเรือ ใช้อักษรย่อโรงเรียน อ.ย. 6
ในปี พ.ศ. 2481 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3,500 บาท สร้างอาคารในที่ดิน ของวัดหนองแห้ว การรถไฟ และ นายเจริญ โอสถสงเคราะห์ ในพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ "หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ" ได้ทรงเป็นธุระในการปลูกสร้างอาคารเรียนจนเสร็จ และได้ทำการย้ายที่เรียนจากศาลาการเปรียญ วัดหนองแห้ว มายังอาคารใหม ่ในปี พ.ศ.2482 และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำอำเภอท่าเรือ "นิตยานุกูล" ตามพระนามของ หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ องค์อุปถัมถ์โรงเรียน จนถึงพ.ศ. 2494 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนในปัจจุบัน

พ.ศ. 2505 นายสนั่น สุมิตร อธิบดีกรมวิสามัญ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้แนะนำให้หาที่ดินสร้างอาคารเรียนใหม่ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2506 นายจรัญ ตาบโกไสย ครูใหญ่ คณะครู ร่วมกับ ผู้ปกครองข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน จึงร่วมกัน จัดหาที่ดินแปลงใหม่จำนวน 24 ไร่ 16 ตารางวา มี นายเลิศฤทธิ์ ศริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือ และ อาจารย์ประเสริฐ บุญสม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดหาที่ดิน พ.ศ. 2507 นายจรัญ ตาบโกไสย ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดธาตุทอง

นายเจียร สมจิต ได้รับแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งแทน และได้ดำเนินการ จัดสร้างอาคารเรียนในที่แห่งใหม่ โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2508 แล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2509และทำการย้ายนักเรียนจากที่เดิม มาเรียนยังอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2509 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นของโรงเรียนในยุคปัจจุบันพ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนอักษรย่อจาก อ.ย. 6 เป็น น.ก. พ.ศ. 2521 ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดซื้อที่ดินให้โรงเรียน อีก 8 ไร่เศษ ทำให้ปัจจุบันโรงเรียน มีพื้นที่ ทั้งสิ้น 32 ไร่ 16 ตารางวา มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และอาคารฝึกงาน อีกจำนวนหนึ่ง และอาคารประกอบต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

พระประวัติหม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ


องค์อุปถัมภ์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

    หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ เป็นโอรสองค์ที่ 9  ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และหม่อมผัน วรวรรณ  ประสูติเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2436 (ปีมะเส็ง)  ทรงศึกษาที่วังวรวรรณ, ราชวิทยาลัย และโรงเรียนนายร้อยทหารบกตามลำดับ ทรงได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก-ศักดิ์เดช (รัชกาลที่ 7) ในขณะที่ทรงมียศเป็นนายร้อยเอกเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ทรงอาสาไปราชการสงครามในตำแหน่งผู้บังคับกอง  ในราชการครั้งนั้นทรงได้รับพระราชทานเหรียญรามาธิบดีชั้นอัศวิน  และได้รับเหรียญเรยิอองคอนเนอร์ ของประเทศฝรั่งเศสด้วย

    ในรัชการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 7  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองค์รักษ์ ต่อมาได้กราบถวายบังคมลาออกจากราชการมาประกอบอาชีพส่วนตัวบริหารกิจการรถไฟสายท่าเรือ – พระพุทธบาท และยังทรงได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

    พระองค์ทรงสมรสกับหม่อมแก้ว เอี่ยมจำนง  มีโอรสและธิดารวม 8 ท่าน  พระองค์ได้ถึงชีพิตักษัย เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2514  รวมพระชนมายุได้ 77 ปีเศษ พระกรุณาของหม่อมเจ้านิตยากรวรวรรณ  ที่มีต่อโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ในปี พ.ศ. 2481  ทรงรับเป็นธุระในเรื่องการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกในที่ดินของวัดหนองแห้ว ทรงใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติมงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการขณะนั้น) จัดสรรให้ แต่ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังทรงได้ผลักดันงบประมาณการก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 ได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2481 ทรงมีพระทัยช่วยพัฒนาโรงเรียนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความอุปการะของพระองค์ในปี พ.ศ. 2494  กระทรวงศึกษาธิการ จึงพิจารณาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประจำอำเภอท่าเรือเป็นโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”  เพื่อถวายเป็นพระเกียรติเชิดชูคุณความดีที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาของชาวอำเภอท่าเรือ

เขียนเมื่อ : 2014-03-13 15:25:05 | เปิด 9405 ครั้ง
คำขวัญสมาคมฯ
ศิษย์เก่าร่วมใจ
ศิษย์ใหม่ร่วมสร้าง
โรงเรียนร่วมทาง
สรรสร้างนิตยา