วัตถุประสงค์ของสมาคมเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์เก่าคณาจารย์และศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้โรงเรียนของเราเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน อยู่ในใจพวกเราตลอดไป

จุดประสงค์และกิจกรรมหลักของสมาคมก็คือ ส่งเสริมความสามัคคี ให้การสนับสนุนการศึกษา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อโรงเรียน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนแรงกาย แรงใจ จากเพื่อน ๆ สมาชิกและศิษย์เก่าชาวลูกนิตย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะงานสนับสนุนโรงเรียน โดยมิได้หวังผลตอบแทน หากจะได้ก็คือความเมตตาของโรงเรียน คณะครู อาจารย์ ที่ได้เล็งเห็น ถึงความสามัคคี ศิษย์เก่าหลายต่อหลายรุ่น ความตั้งใจจริงในความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา บรรดาศิษย์เก่าหลายต่อหลายรุ่นที่เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อสมาคมเพื่อให้โรงเรียนอันเป็นแหล่ง ประสิทธิประสาทวิชาเป็นแหล่งรวมความรัก ความทรงจำมากมายที่พวกเรามิอาจลืมได้

ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้สมาชิกและศิษย์เก่าทุกคนได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงและ การทำงานของสมาคมเพื่อไม่ให้อคติใด ๆ เข้ามาบดบังความรัก ความสัมพันธ์ที่มีต่อโรงเรียน ครู อาจารย์ เพื่อนศิษย์เก่า และสมาคมของพวกเราซึ่งเป็นเหตุให้ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจ ต้องมลายหายไป หากเราทุกคนต้องการสร้างความเป็น ท่าเรือนิตยานุกูล เลือดขาว-แดง ของชาวลูกนิตย์ต้องช่วยกันเสริมสร้างโรงเรียนของเราให้แข็งกร่ง ทนทานต่อกาลเวลาและ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน์ที่กว้างขวางขึ้น ครูบาอาจารย์ใหม่ ๆ ที่เราไม่รู้จัก เด็กนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นหลังที่เราไม่เคยเห็น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่จะยังคงอยู่กับพวกเราศิษย์เก่าทุกคนตลอดไปก็คือ ความรัก ความทรงจำ ความผูกพันธ์ ที่มีต่อโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ท่าเรือ"นิตยานุกูล" เป็นที่รวมความรัก รวมน้ำใจของพวกเราชาวลูกนิตย์ตลอดไปแกลเลอรี่