รายนามคณะกรรมการ

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
นายวรากร รื่นกมล
นายธำรง เศรษฐพงศ์วนิช
นางสาวจุฑารัตน์ พาสุนันท์
นายเมธัส พิริยะสถิต
นางสาวสมจิต ปราณีโชติรส
นายสุชาติ กังวาลกุลกิจ
นายวรพงษ์ พิริยะสถิต
นางสมมารถ แก้วอนงคณ์
นางพัชรินทร์ ศรีสุพรรณ
นางสุเมตตา ศรีมณฑก
นายวิภาสศักดิ์ ประทุมรัตน์
นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์
นายนิพัธ ปิ่นแสง
นางทัศนีย์วรรณ สุขสถาน
นายสุรศักดิ์ พุ่มวันเพ็ญ
พ.อ. ประพัฒน์ เอกโพธิ์
นายธวัช สถิตวิทยา
นายสุรพรรณ มีมุขกิจ
นายรชต กุลวงษ์วานิช
นายวิชัย จิตรเจริญพร
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ตีระสกุล
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ตำแหน่ง : นายกสมาคมฯ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ
มัธยมปลาย : โรงเรียนเตรียมทหาร
ปริญญาตรี : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัย PUNA ประเทศอินเดีย

นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง

นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง

ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคมฯ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
มัธยมปลาย : โรงเรียนอำนวยศิลป์
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายวรากร รื่นกมล

นายวรากร รื่นกมล

ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคม
มัธยมต้น : รร.ท่าเรือ
มัธยมปลาย : วิทยาลัยพละศึกษา อ่างทอง
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

นายธำรง เศรษฐพงศ์วนิช

นายธำรง เศรษฐพงศ์วนิช

ตำแหน่ง : เลขานุการ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ
มัธยมปลาย : โรงเรียนอำนวยศิลป์
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวจุฑารัตน์ พาสุนันท์

นางสาวจุฑารัตน์ พาสุนันท์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ
มัธยมปลาย : วค.พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรี : วค.พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท : -

นายเมธัส พิริยะสถิต

นายเมธัส พิริยะสถิต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ
มัธยมปลาย : โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
ปริญญาตรี : สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท : -

นางสาวสมจิต ปราณีโชติรส

นางสาวสมจิต ปราณีโชติรส

ตำแหน่ง : เหรัญญิก
มัธยมต้น : -
มัธยมปลาย : -
ปริญญาตรี : วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
ปริญญาโท : มหาวิทยานเรศวร

นายสุชาติ กังวาลกุลกิจ

นายสุชาติ กังวาลกุลกิจ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ
มัธยมปลาย : -
ปริญญาตรี : -
ปริญญาโท : -

นายวรพงษ์ พิริยะสถิต

นายวรพงษ์ พิริยะสถิต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ
มัธยมปลาย : โรงเรียนท่าเรือ
ปริญญาตรี : -
ปริญญาโท : -

นางสมมารถ แก้วอนงคณ์

นางสมมารถ แก้วอนงคณ์

ตำแหน่ง : ปฏิคม
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ
มัธยมปลาย : โรงเรียนท่าเรือ
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชฎัฏพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท : -

นางพัชรินทร์ ศรีสุพรรณ

นางพัชรินทร์ ศรีสุพรรณ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม
มัธยมต้น : รร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
มัธยมปลาย : รร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
ปริญญาตรี : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท : -

นางสุเมตตา ศรีมณฑก

นางสุเมตตา ศรีมณฑก

ตำแหน่ง : นายทะเบียน
มัธยมต้น : โรงเรียนอัมพรไพศาล
มัธยมปลาย : วค.หมู่บ้านจอมบึง ราชบุรึ
ปริญญาตรี : วค.พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท : (กศ.บ)ม.ศรีนครินวิโรฒ บางเขน

นายวิภาสศักดิ์ ประทุมรัตน์

นายวิภาสศักดิ์ ประทุมรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายทะเบียน
มัธยมต้น : รร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
มัธยมปลาย : โรงเรียนช่างกลบางซ่อน
ปริญญาตรี : -
ปริญญาโท : -

นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์

นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์

ตำแหน่ง : ฝ่ายกฎหมาย
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ
มัธยมปลาย : โรงเรียนวัดธาตุทอง
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : -

นายนิพัธ ปิ่นแสง

นายนิพัธ ปิ่นแสง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ
มัธยมปลาย : -
ปริญญาตรี : -
ปริญญาโท : -

นางทัศนีย์วรรณ สุขสถาน

นางทัศนีย์วรรณ สุขสถาน

ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
มัธยมต้น : รร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
มัธยมปลาย : รร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
ปริญญาตรี : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยมหิดล

นายสุรศักดิ์ พุ่มวันเพ็ญ

นายสุรศักดิ์ พุ่มวันเพ็ญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
มัธยมปลาย : โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
ปริญญาตรี : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พ.อ. ประพัฒน์ เอกโพธิ์

พ.อ. ประพัฒน์ เอกโพธิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
มัธยมปลาย : เตรียมทหาร (2515)
ปริญญาตรี : รร. จปร 2526 วทม.
ปริญญาโท : -

นายธวัช สถิตวิทยา

นายธวัช สถิตวิทยา

ตำแหน่ง : กรรมการ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
มัธยมปลาย : แผนกช่างไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปริญญาโท : -

นายสุรพรรณ มีมุขกิจ

นายสุรพรรณ มีมุขกิจ

ตำแหน่ง : กรรมการ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
มัธยมปลาย : รร.เซนต์จอน
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : -

นายรชต กุลวงษ์วานิช

นายรชต กุลวงษ์วานิช

ตำแหน่ง : กรรมการ
มัธยมต้น : รร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
มัธยมปลาย : วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง
ปริญญาตรี : -
ปริญญาโท : -

นายวิชัย จิตรเจริญพร

นายวิชัย จิตรเจริญพร

ตำแหน่ง : กรรมการ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
มัธยมปลาย : โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
ปริญญาตรี : -
ปริญญาโท : -

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ตีระสกุล

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ตีระสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ
มัธยมต้น : โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
มัธยมปลาย : -
ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มร 2520
ปริญญาโท : พัฒนาบริหารศาสตรบัณฑิต นิติ /2535