ผลการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประจำปี 2556-ถึงต้นปี2557
          
          1.การประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ครั้งที่1/2556วันพฤหัสที่21มีนนาคม พศ.2556 ณ ห้องประชุมอินฟินีตี้2 โรงแรมพูลแมน
             บางกอกคิงพาวเวอร์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
          2.การประชุมย่อยกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"รวม13ครั้ง(มกราคม2556-ธันวาคม2556)
          3.พิธีรดน้ำขอพรครูอาวุโส โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล(กองทุนครูอาวุโส โรงเรียท่าเรือ"นิตยานุกูล")เมื่อวันที่27 เมษายน พศ.2556
          4.กตัญญูพาครูไหว้พระ ภาคใต้(กองทุนครูอาาวุโส โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล")เมื่อวันที่2-5 มีนาคม พศ.2556
          5.จัดทำวารสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"ฉบับที่4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสมาคม ฯ จำนวน500ฉบับ
          6.สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
                6.1 ค่าตอบแทนครูจีนที่มาสอนนักเรียน                                                                    245,500 บาท
                6.2 โปรแกรมสำเร็จรูปห้องสมุดอัตโนมัติ                                                                  100,000 บาท
                6.3 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ(OTOP)               60,000 บาท
                      ณ เมืองทองธานี   
                6.4 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดินให้โรงเรียน                                                        20,000 บาท
                6.5 ทุนการศึกษานักเรียนปัจจุบัน                                                                             20,000 บาท
                6.6 ทุนการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมปีที่4,5  ห้องเรียนพิเศษจำนวน5คน                          60,500 บาท   
                6.7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวน.ส.พิสชา แก่นแก้ว นร.ชั้นมัธยมปีที่6ที่สอบคัดเลือก      20,000 บาท
                      ทุนเอ เอฟ เอสศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเวลา1ปี
                6.8 งานราตรีขาวแดง                                                                                              5,000 บาท
                6.9 ฝ่ายบริหารโรงเรียนดูงานต่างประเทศ                                                                 60,000 บาท
                6.10 ติว O-NETนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6                                                    54,000 บาท
                6.11 คณะครูศึกษาดูงาน(มค.-เม.ย 57)                                                                    150,000 บาท
                                                                                                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 796,000 (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
            7.มอบทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" จำนวน3คน   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,800 บาท (หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
            8.แสดงความยินดี และ ร่วมงานในโอกาสต่างๆ
            9.จัดทัวร์หลวงพระบางเพื่อนำเงินสมทบสมาคมฯเมื่อวันที่10-15 มกราคม 2557
           10.กตัญญูพาครูไหว้พระภาคใต้(กองทุนครูอาวุโส โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล")เมื่อวันที่ 2-5มีนาคม 2556
           11.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและงบดุลปี2556
           12.พิธีรดน้ำขอพร คุณครูอาวุโส ในวันเสาร์ที่27เมษายน 2557 
   
ผลการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประจำปี 2555  และ ต้นปี 2556
             
              1.ประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/2555 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมซิกม่าชั้น6 โรงแรมพูลแมน บางกอกคิงเพาเวอร์
              2.ประชุมย่อยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" ณ อาคารสมาคมฯ รวม 11ครั้ง(มกราคม2555-ธันวาคม 2555)
              3.กตัญญู กตเวทิตาคุณครูอาวุโสในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกราต์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555
              4.กตัญญูพาครูไหว้พระภาคอีสาน(กองทุนครูอาวุโส) เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2555
              5.จัดทำวารสารสมาคมฯ ฉบับที่3 จำนวน 500ฉบับ
              6.วัดหนองแห้วมอบเงินให้สมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555โดยพระอธิการสมุห์สุรชัย อสโว ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองแห้ว เจ้าคณะตำบลจำปาและพระสุกกธมโม(พระเล็ก)
                 จำนวน 1,400,000 บาท
              7.สนับสนุนงบประมาณให้กับ รร.จำนวน7รายการ รวมเป็นเงิน 487,800 บาท
              8.สนับสนุนทุนการศึกษาศิษย์เก่าจำนวน 4 ราย(ทุนต่อเนื่อง) เป็นเงิน 123,800 บาท
              9.แสดงความยินดีและร่วมงานในโอกาสต่างๆ
            10.จัดทัวร์กัมพูชาเพื่อหารายได้เข้ากองทุนครูอาวุโส เมื่อวันที่ 30มิย.-2กค 2555
            11.จัดทัวร์สิบสองปันนา เพื่อหารายได้เข้าสมาคมศิษย์เก่า เมื่อวันที่7-12 ธันวาคม 2555
            12.พิธีรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโส วันที่27 เมษายน 2556                                                                                                                                                                                                  

รายงานผลการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประจำปี 2554
  1. 1. สนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   157,000  บาท

  2. 2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 390,800  บาท

  3. 3. สนับสนุนงบประมาณวงโยธวาฑิต  445,500  บาท

  4. 4. สนับสนุนปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์  200,000 บาท

  5. 5. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและแป้นบาสเกตบอลกลุ่มสาระฯพลศึกษาและสุขศึกษา 123,930 บาท

  6. 6. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประจำปี 2553

1.    การประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “ นิตยานุกูล”  รวม  13  ครั้ง  ( มกราคม 2553 – ธันวาคม 2553)
2.    จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯจำนวน 1,000  ฉบับ (สิงหาคม 53)
3.    การรับเงินทอดกฐินวัดโบสถ์ จำนวน 1.500,000 บาท นำเข้าบัญชีเมื่อ 16 พฤษภาคม 2553
4.    สนับสนุนแผนงานโครงการโรงเรียนท่าเรือ” นิตยานุกูล”
4.1. จัดตั้งวงปี่พาทย์เครื่องมอญ ของโรงเรียนท่าเรือ “ นิตยานุกูล” งบประมาณ 300,000  บาท]
4.2. สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 140,000 บาท
4.3. สนับสนุนกิจกรรมกายกรรมกวางชี ที่ทางโรงเรียนจัดเพื่อหารายได้ซ่อมแซมอาคารและสถานที่จากเหตุการณ์น้ำท่วม งบประมาณ 6,000  บาท
4.4. มอบทุนการศึกษา นางสาววนิดา  ถาวร ที่ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมสาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขากระบวนการชีวภาพ  (เป็นทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี)งบประมาณ 13,760  บาท

5.    สนับสนุนแผนงานโครงการโรงเรียนท่าเรือ” นิตยานุกูล” ปี 2554
5.1.  ภาษาต่างประเทศ    157,000 บาท
5.2.  คณิตศาสตร์    195,400 บาท
5.3. วิทยาศาสตร์        200,000 บาท
5.4.  พละศึกษา        123,930 บาท
5.5.  วงโยธวาฑิต    445,500 บาท
- ครั้งที่ 1 งบประมาณ  196,000  บาท
- ครั้งที่ 2 งบประมาณ   198,000 บาท
- ครั้งที่ 3 งบประมาณ    50,500  บาท
5.6. เน้นวินัยการศึกษา
5.7. ให้โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”  เสนอโครงการศึกษาภาษาจีนเพื่อพิจารณาการสนับสนุนต่อไป
  1. 6.     จัดทำเว็บไซต์ของสมาคมเพี่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์

  2. 7.     แสดงความยินดีและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ผลงานสมาคมศิษย์เก่ารรท่าเรือ”นิตยานุกูล”   ประจำปี 25551-2552
1.มอบเงินจำนวน 1000000 บาทให้กับรร..เพื่อก่อสร้างห้องเรียนอิเลคโทรนิคส์ จำนวน2ห้องเรียน
2.มอบเงินจำนวน 1900000 บาทเพื่อการจัดสร้างห้องเรียนTell me more พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนได้แก่คอมพิวเตอร์ หูฟัง อินเตอร์เนต โต๊ะเรียนและโปรแกรม
ซอฟท์แวร์ที่จำเป็น
3.ให้ทุนสนับสนุนต่อเนื่องให้กับนร.ที่เรียนดีที่ผ่านมาคือ นายธวัชชัย ลายทอง ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3  วิศวปิโตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับทุนสนับสนุนจากสมาคมฯ
5.ให้ทุนในการก่อสร้างอาคารคิงพาวเวอร์เพื่อใช้เป็นห้องพยาบาลในปัจจุบัน
6.ให้ทุนในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
7..ประสานงานของบประมาณจากอบจ.เพื่อทำการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลให้สูงขึ้น
8.ปรับปรุงอาคารสำนักงานของสมาคมฯ
9.จัดทำเว็บไซต์ของสมาคมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างศิษย์เก่ากับทางสมาคมฯ
10.จัดทำวารสารของสมาคมฯเพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้กับบุคคลทั่วไปรวมทั้งศาย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
เขียนเมื่อ : 2014-03-13 15:23:24 | เปิด 4748 ครั้ง